Samværsregler

Samværsregler – KFUM spejdere Ødsted/Jerlev Gruppe

Ved overnatninger

 • Vi vil tilstræbe at der er mindst 2 voksne tilstede, helst en af hvert køn, når der er ture, overnatninger mm. Hvis det ikke er muligt at det er ledere der kan være med, skal man have fat nogle hjælpere over 15 år ellers forældre. Vi vil gøre forældre opmærksomme på hvem der deltager på ture, overnatninger, lejre mm. på tilmeldingen.
  Det skal dog understreges, at mangel på det ene eller andet køn, aldrig må komme til at stå i vejen for, at møder, lejre mm bliver gennemført.
 • Piger og drenge kan sove sammen, dog vil de voksne sikre sig, at alle har ret til at sætte grænser, samt at omklædning kan ske uden at nogle føler sig krænket.
 • Voksne og børn sover som udgangspunkt hver for sig, dog kan der være omstændigheder, som umuliggør dette. Her er det de voksnes pligt at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

Intimsfæren – badning – omklædning

 • Vi vil tilstræbe at være flere voksne omkring børnene. Lederne skal orientere de andre ledere, hvis det er nødvendigt at gå for sig selv med et andet barn, fx i forbindelse med hjælp til toiletbesøg, badning, vådligger mm
 • Det er barnets og den unges grænser, der er udgangspunktet for, hvor tæt de voksne skal være på dem. Herunder respekt for børn og de unges blufærdighed fx under omklædning og badning. Dette gøres med professionalisme fra de voksne, samt bestræbelse efter at børnene og de unge klarer det meste selv. De voksne kan til alle tider bede medvoksne om hjælp.
 • At børnene bader kønsopdelt
 • Ikke klæde om i samme rum som børnene. I naturlige offentlige rum, såsom svømmehaller, klæder vi dog om sammen med børnene
 • At det er ok, at give børnene et kram, hvis de selv giver udtryk for at have behov for dette, og selv giver udtryk for at det er ok.

Ved fotografering

 • Billederne bliver brugt til intern spejderbrug, hvor vi sikre at de billeder der bliver taget, er i relevans i spejdersammenhæng. Der skal ikke tages billeder der kan krænke ens intimsfæren. Billederne bruges til spejderbrug på bl.a. facebook og hjemmesiden.
 • Gruppens foto/video politik overholdes til enhver tid, ift. aftaler med forældre (børn) og unge, samt respekterer forældres ønske om fjernelse af billeder/ videoer.
 • Der vil ved hver sæson opstart, samt ved indmeldelse af nye medlemmer, blive efterspurgt efter samtykke til fotografering
 • Det er ok at sige nej tak, til at blive fotograferet

Omgangstonen – også på de sociale medier

 • Vi vil tilstræbe at gribe ind hvis vores grænser bliver overskredet. Vi vil tilstræbe at der altid er en god tone mellem ledere og spejdere, både i det daglige og på de sociale medier.
 • Lederne er rollemodeller ift. at der er et respektfuldt sprogbrug, med en brug af pæn omgangstone blandt børn og unge, samt medhjælpere. 
 • At der er en kærlig, fri og respektfuld omgang mellem spejdere, ledere og medlemmer af Ødsted Spejder
 • At sige til, hvis grænsen overskrides og markere den over for spejdere, ledere og forældre

Kæresteforhold mellem ledere og ikke-ledere

 • Det er uforeneligt med spejderledergerningen for ledere over 18 år at indgå i kæreste/kærestelignende forhold med medlemmer under 18 år, jf. skolelærerparagraffen.
 • Vi overholder lovgivningen og informerer unge og voksne om, at det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. Og at det er strafbart at have et forhold med unge under 18 år, hvis man er leder i gruppen, eller groft misbruger en overlegenhed i kraft af alder og erfaring.

 

Børneattest

 • Vi vil opdatere børneattesten hvert år ved sæsonstart, for alle i gruppen over 15 år.

Begrundelsen for ovenstående regler

Gruppen har valgt at følge de retningslinjer, som er udstukket af KFUM Spejderne i Danmark, via beslutning taget på Landsmødet i 2018; Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 12, samt naturligvis den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Det betyder, at leder, hjælpeleder og bestyrelsesmedlemmer, som har med børn og unge under 15 år at gøre, skal udfylde en børneattest hvert år, for at blive kontrolleret for domme omhandlende pædofili via Det Centrale Kriminalregister jf. folketingets beslutning af 1. juni 2005.

Seksuelle krænkelser af børn / Skolelærer paragraffen: Straffelovens §§ 216-235 omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, hvilket betyder, at det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til børn under 15 år.

Desuden er det ifølge den såkaldte “skolelærerparagraf (straffelovens § 223) også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er; Betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder eller erfaring.

Dvs. at man som leder eller hjælpeleder heller ikke må have et seksuelt forhold til gruppens unge mellem 15 og 18 år.

Ifølge Serviceloven § 154 gælder for enhver borger en ubetinget underretningspligt når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation.

Reglerne kommunikeres efterfølgende til de personer, det er relevant for. F.eks. skal samværsreglerne være tilgængelige for forældre ved mødestederne. Desuden forefindes disse på vores sociale platforme.

“Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller opdragerens side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”.

Gruppens ledere og hjælpeledere er omfattet af den sædvanlige underretningspligt i § 154, og skal således reagere og foretage underretning til kommunen, såfremt man bliver opmærksomme på et sådant forhold.

Fordi spejderledere og hjælpere har tæt kontakt til mange børn og unge, stilles der krav om en særlig opmærksomhed og handling fra deres side ved mistanke om, at et barn ikke trives på grund af omstændigheder, der svarer til ovenstående paragraf. Da spejderledere og hjælperne hverken er uddannede fagpersoner eller ansatte har disse dog ikke såkaldt skærpet underretningspligt.

Samværspolitik KFUM Ødsted/Jerlev spejdere – d. 10/02-2021.